Politika privatnosti

LOGIC Marketing d.o.o., Zagreb, Međimurska 21, OIB: 51819050016 (u daljnjem tekstu: LOGIC.hr) posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka korisnika. LOGIC.hr-u je privatnost korisnika i klijenata izrazito važna te čini sve kako bi sačuvao povjerljivost osobnih podataka.

Prikupljanje, korištenje i obrada osobnih podataka provodi se u skladu s Politikom privatnosti te odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

LOGIC.hr zadržava pravo moguće izmjene uvjeta i odredbi poslovanja, što uključuje i moguće izmjene politike zaštite osobnih podataka.


Privola korisnika i mogućnost odustajanja
LOGIC.hr prikuplja osobne podatke korisnika za koje je korisnik dobrovoljno dao privolu.

Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta i odredbi poslovanja LOGIC.hr-a, a čiji sastavni dio čini i Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik dao privolu i izričito očitovao volju kojom izražava suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje LOGIC.hr nudi.

Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.


Obrada podataka


LOGIC Marketing d.o.o. voditelj je obrade osobnih podataka korisnika.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje LOGIC.hr prikuplja i obrađuje, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.


Navedena
Politika privatnosti se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Vrste podataka koji se prikupljaju
LOGIC.hr prikuplja osobne podatke korisnika u trenutku korištenja usluge (web stranica) te u trenutku komuniciranja s LOGIC.hr-om.

Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su potrebni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge te njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

 • Podatke koje korisnik unese putem online obrasca ili koje unese na drugi način tijekom korištenja usluge LOGIC.hr-a (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom), uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.);
 • Korisničke podatke koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na računalu ili bilo kojoj vrsti pametnog uređaja (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na web stranici);
 • Osobni podaci koje generira LOGIC.hr ili treće osobe (primjerice šifre);
 • Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka
LOGIC.hr može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u svrhe:

 • Pribavljanja usluga koje nudi LOGIC.hr;
 • Pripremanja raznih vrsta statistika ili drugih usluga koje LOGIC.hr nudi;
 • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima i korisnicima
 • Garancije sigurnosti, dostupnosti sustava i podataka te pružatelja usluga
 • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe
 • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču LOGIC.hr ili u kojima LOGIC.hr sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.


Komunikacija
U svezi s uslugama koje nudi LOGIC.hr, isti može periodično slati sadržaje komercijalne, informativne i edukativne prirode na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri LOGIC.hr.

Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje navedenog sadržaja.

Međutim, u bilo kojem trenutku korisnici mogu obavijestiti LOGIC.hr bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Prosljeđivanje podataka trećim stranama
LOGIC.hr načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama, uz navedene iznimke:

 • LOGIC.hr može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja LOGIC.hr te će pri tome primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je LOGIC.hr ovlašten da ih obrađuje;
 • LOGIC.hr može iznositi osobne podatke trećim osobama: ako korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.); ako je to potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je LOGIC.hr izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti.
 • U iznimnim slučajevima, podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom.
 • LOGIC.hr može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.
 • LOGIC.hr može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika.
 • Svi djelatnici LOGIC.hr-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za LOGIC Marketing d.o.o i povezanim društvima.


Čuvanje podataka
U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, LOGIC.hr će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.
LOGIC.hr koristi razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bi zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost osobnih podataka.
Između ostalog, LOGIC.hr koristi i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup osobnim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj je korisnik informiran,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Zadržavanje podataka
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.


Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravci ili brisanja
Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustajanje od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na dpo@logic.hr ili na poštansku adresu: LOGIC Marketing d.o.o., Međimurska 21, 10 000 Zagreb.

Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu.

Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na info@logic.hr, ili na poštansku adresu, LOGIC Marketing d.o.o., Međimurska 21, 10000 Zagreb.

Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

dpo@logic.hr
(01) 3740 590
LOGIC Marketing d.o.o.
Međimurska 21, Zagreb 10 000
OIB: 51819050016

Pošaljite nam upit,
rado ćemo vam odgovoriti!

Bili veliki ili mali, imamo rješenje za vas. Naše iskustvo baratanja sa svim marketinškim alatima, deseci podignutih brandova i tisuće odrađenih marketinških projekata sigurno vam mogu biti korisni.